Disclaimer


Disclaimer voor www.rijschoolregister.nl
Rijschoolregister verleent u toegang tot www.rijschoolregister.nl. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle functies van www.rijschoolregister.nl waarvan u gebruik maakt. Indien u vragen of opmerkingen over het onderstaande heeft, kunt u contact met ons opnemen.


» Artikel 1: Definities

In deze disclaimer worden de volgende termen met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:
a. Rijschoolregister: dit is een onderneming die een digitaal dienstverleningsplatform exploiteert (www.rijschoolregister.nl), waar rijscholen hun diensten en rijlesgerelateerde producten kunnen aanbieden en gevonden kunnen worden door rijleszoekenden. Rijschoolregister, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72043202, gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te Heezerweg 155.
b. De Website: www.rijschoolregister.nl.
c. Gebruiker: een consument die zich digitaal op de Website bevindt.
d. Rijschool: rijscholen die diensten en/of rijlesgerelateerde producten op de Website aanbieden.

» Artikel 2: De Website

2.1 De Website is voor Gebruiker een gratis hulpmiddel bij het zoeken naar de rijschool die bij Gebruiker past.
2.2 Rijschoolregister spant zich in om de inhoud van de Website te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan inhoud onvolledig en/of onjuist zijn.
2.3 Rijschoolregister is omtrent de inhoud, producten en diensten die Rijscholen op de Website plaatsen/aanbieden afhankelijk van integriteit van Rijscholen.
2.4 Indien Gebruiker enige inhoud in strijd met de wet of goede zeden signaleert, meldt Gebruiker dit spoedig per mail aan Rijschoolregister.
2.5 Gebruiker is nadrukkelijk geheel zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een Rijschool. Dat Rijschoolregister Rijscholen aanbeveelt, brengt hier nimmer verandering in.

» Artikel 3: Auteursrechten

3.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de Website liggen Rijschoolregister, danwel bij Rijscholen.
3.2 KopiŽren, verspreiden en elk ander gebruik van de (inhoud op) de Website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rijschoolregister, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), behalve voor inhoud waarvan Rijschoolregister anders schriftelijk aangeeft.

» Artikel 4: Cookies en privacy

4.1 De Website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om u via de Website goed te bedienen. Sinds de nieuwe Telecommunicatiewet op 1 juni 2012 van kracht is gegaan, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies. Ook moet de site-eigenaar de gebruiker toestemming vragen voor het plaatsen van cookies.
4.2 Rijschoolregister verwijst soms naar andere sites. Ondanks deze sites met zorg zijn geselecteerd, draagt Rijschoolregister geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop organisaties omgaan met uw gegevens.

» Artikel 5: Toepasselijkheid

5.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze disclaimer, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Rijschoolregister en Gebruiker zijn gehouden bepalingen die nietig of vernietigd zijn, te vervangen door geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

» Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 De op de Website aangeboden diensten van Rijschoolhouders worden, voor zover wet- en regelgeving dit toestaat, aangeboden zonder enige vorm van garantie of aansprakelijkheid van Rijschoolregister.
6.2 Rijschoolregister is niet aansprakelijk te stellen voor enigerlei vorm van letsel of schade aan uw eigendommen, voorgevallen voor, tijdens of na verleende diensten of producten van Rijscholen.
6.3 Daarnaast sluit Rijschoolregister, voor zover wet- en regelgeving dit toestaat, aansprakelijkheid uit voor schade die u lijdt ten gevolge van het gebruik van de Website en/of diensten van Rijschoolregister, het niet beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan en wijzigingen in de diensten van Rijschoolregister, wijzigingen in of op de Website of wijzigingen in deze disclaimer.
6.4 Rijschoolregister kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige verloren informatie of miscommunicaties tussen Gebruiker en Rijscholen, al dan niet veroorzaakt door een gebrek van de Website.

» Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1 Op de Website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze disclaimer en inhoud en diensten van de Website zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland in het arrondissement Oost-Brabant.