PRIVACY POLICY - RIJSCHOOLREGISTER.NL


Deze Privacy Policy is per 9 september 2015 van toepassing op RijschoolRegister.nl.
Deze privacy policy is voor het laatst aangepast op 9 september 2015.


Rijschoolregister.nl, gevestigd te Eindhoven en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 72043202 (hierna: "Rijschoolregister.nl". Gegevens die u verstrekt aan Rijschoolregister.nl, worden door Rijschoolregister.nl verwerkt worden voor algemene zakelijke doeleinden. Bij de verwerking van uw gegevens kan Rijschoolregister.nl samenwerkende partners (zogenaamde bewerkers in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens) inschakelen.

Wanneer u een account aanmaakt of informatie aanvraagt via Rijschoolregister.nl vraagt Rijschoolregister.nl u om gegevens zoals naam en contactgegevens. U bent gehouden ervoor zorg te dragen dat Rijschoolregister.nl de correcte gegevens worden verstrekt. Voor zover door u gegevens worden verstrekt die te kwalificeren zijn als persoonsgegevens, verwerkt Rijschoolregister.nl deze persoonsgegevens uitsluitend conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Rijschoolregister.nl bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan Rijschoolregister.nl worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan Rijschoolregister.nl worden verstrekt. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van uw informatieaanvraag via Rijschoolregister.nl. Door akkoord te gaan met deze privacy policy geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Onderdeel van de verwerking is het doorsturen van uw contactgegevens naar Rijscholen waarin u via Rijschoolregister.nl interesse hebt getoond. RijschoolRegister kan uw contactgegevens met uw toestemming ook gebruiken voor het verzenden van aanbiedingen per e-mail over andere producten en diensten van RijschoolRegister en Partners, haar groepsmaatschappijen of zorgvuldig geselecteerde externe partijen. Uw toestemming voor deze verwerking is te allen tijde weer in te trekken.

Rijschoolregister.nl zal de door u verstrekte gegevens niet met organisaties delen, anders dan de hiervoor bedoelde Rijscholen, tenzij:
- U hiervoor uw directe en persoonlijke toestemming heeft gegeven;
- De doorgifte van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van een tussen u en Rijschoolregister.nl gesloten overeenkomst.;
- Rijschoolregister.nl dient te voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder het dagvaarden of gedagvaard worden, voldoen aan verzoeken van de rechtbank of het opstarten van juridische procedures; of
- Indien Rijschoolregister.nl van mening is dat u handelt in strijd met de gebruiksvoorschriften op de website. Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site van herkomst. Rijschoolregister.nl bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

Rijschoolregister.nl kan uw locatie opvragen teneinde automatisch rijscholen bij u in de buurt te vinden. Uw locatie wordt enkel opgevraagd en gebruikt indien u hiervoor uw nadrukkelijke toestemming hebt gegeven. Indien u geen toestemming geeft voor het delen van uw locatie kunt u handmatig rijscholen bij u in de buurt vinden door middel van de zoekfunctie op Rijschoolregister.nl

Rijschoolregister.nl bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is op grond van de hierboven omschreven doelen, waarna deze geanonimiseerd worden. Rijschoolregister.nl kan geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden. Rijschoolregister.nl heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van alle informatie die door u wordt verstrekt.
Om de dienstverlening te optimaliseren worden via Rijschoolregister.nl in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Deze cookies worden onder meer gebruikt om interactie van bezoekers met de website bij te houden. Rijschoolregister.nl maakt hierbij gebruik van Google Analytics. Meer informatie over Google Analytics en uw privacy is te vinden via http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html

Rijschoolregister.nl vraagt uw toestemming voor het plaatsen van cookies bij uw bezoek aan de website. U kunt deze toestemming weigeren. Ook kunt u de plaatsing van cookies reguleren via uw browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij naar de leverancier van uw browser. Het reguleren van cookies via uw browser beinvloedt het onbeperkt gebruik van de website Rijschoolregister.nl niet, doch mogelijk wel het gebruik van andere websites.

Als u wenst te reageren op het privacy-beleid van Rijschoolregister.nl of wanneer Rijschoolregister.nl naar uw mening niet in overeenstemming met dit privacy-beleid handelt, vragen we u contact met op te nemen.

Wanneer Rijschoolregister.nl uw informatie wil gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacy-beleid, zullen dit u vooraf worden medegedeeld. U kunt uw toestemming aan een dergelijke verwerking onthouden.

Op verzoek verleent Rijschoolregister.nl bezoekers toegang tot alle informatie die van hen worden verwerkt. Tevens wordt bezoekers de mogelijkheid geboden om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact eveneens contact opnemen.

Rijschoolregister.nl is bevoegd deze privacy policy van tijd tot tijd te wijzigen. Indien de wijze waarop uw persoonlijke gegevens verwerkt worden substantieel wijzigt, zult u gewaarschuwd worden door middel van een prominente aankondiging op de website.